Política de privacitat

Aquesta Política de Privadesa estableix la manera com CLUB DE GOLF TERRAMAR tracta i protegeix les dades personals proporcionades a través de la pàgina web http://golterramar.com (d’ara endavant, també referida com la “web”).

En matèria de protecció de dades CLUB DE GOLF TERRAMAR garanteix el compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016 (Reglament General de Protecció de Dades).

 1. Responsable del Tractament de Dades

Les vostres dades seran recollides i tractades per:

– Propietari: Club de Golf Terramar
– NIF: G08328056
– Adreça: c/ Carretera del Golf s/n, 08870 Sitges
– Correu electrònic: info@golfterramar.com
– Telèfon: +34 93 894 05 80

 1. Finalitat del tractament

CLUB DE GOLF TERRAMAR recollirà les vostres dades personals a través dels formularis ubicats a la Web i els tractarà amb la finalitat de:

– Respondre i proporcionar la informació sol·licitada pels usuaris (vostè) a través dels formularis web;
– Prestar els serveis de CLUB DE GOLF TERRAMAR que heu sol·licitat a través dels formularis web;
– L’enviament de comunicacions comercials sobre productes i serveis de CLUB DE GOLF TERRAMAR, els quals considerem que poden resultar del vostre interès. Aquestes comunicacions comercials se us remetran a l’e-mail que ens hagi facilitat i previ consentiment exprés per part seva. Així mateix, us informem que en cada comunicació comercial que rebeu de CLUB DE GOLF TERRAMAR serà informat dels procediments habilitats perquè pugui oposar-se gratuïtament al tractament de les seves dades amb finalitats comercials. La seva acceptació perquè es remeti informació comercial té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposa larticle 22.2 de la LSSI.

Us informem que CLUB DE GOLF TERRAMAR no utilitzarà les vostres dades personals per a l’elaboració de perfils, ni per a l’adopció de decisions automatitzades.

Totes les dades sol·licitades a través del web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitats, no podrem atendre’l degudament.

 1. Conservació de les dades

En cas que l’usuari contracti els serveis de CLUB DE GOLF TERRAMAR, les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació contractual entre les parts i, en tot cas, fins que transcorri el termini per exigir responsabilitats derivades de la relació contractual i d’altres obligacions legals.

En la resta de casos, les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·licite la supressió per l’interessat. Així mateix, les dades seran conservades conforme als terminis legals establerts en matèria legal, fiscal i comptable, prenent com a referència la data de la sol·licitud de supressió de les dades efectuada per linteressat.

 1. Legitimació per al tractament de les vostres dades

En cas que vostè contracti els serveis de CLUB DE GOLF TERRAMAR , la base legal per al tractament de les dades personals consistirà en l’execució del corresponent contracte subscrit entre les parts.

En la resta de supòsits, la base legal per al tractament de les vostres dades residirà en el consentiment prestat lliurement per vostè.

 1. Destinataris

CLUB DE GOLF TERRAMAR no realitzarà cap cessió ni transferència de dades, excepte obligació legal o quan això sigui necessari per a la correcta execució del servei prestat en cada moment.

 1. Drets de l’interessat

Vostè, en la seva condició d’interessat, pot exercir els drets següents:

a) Dret a sol·licitar l’accés a les vostres dades personals: Qualsevol persona té el dret de conèixer si CLUB DE GOLF TERRAMAR tracta dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les vostres dades personals.

b) Dret a sol·licitar la seva rectificació de les vostres dades: És a dir, a obtenir del Responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixen sense demora indeguda.

c) Dret a sol·licitar la supressió de les vostres dades (dret a l’oblit): És a dir, dret a obtenir, sense dilació indeguda del responsable del tractament, la supressió de les dades personals que us concerneixin, quan concorri alguna de les circumstàncies següents:
• Quan les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades d’una altra manera.
• Quan l’interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament d’acord amb allò establert a l’apartat a) de l’article 6.1 del RGPD, oa l’apartat a) de l’article 9.2 del RGPD, i aquest no es basa en un altre fonament jurídic .
• Quan l’interessat s’oposi al tractament i no prevalguin altres motius legítims per al tractament, d’acord amb allò establert a l’article 21.1 i 21.2 del RGPD.
• Quan les dades personals hagin estat tractades il·lícitament.
• Quan les dades personals s’hagin de suprimir per complir una obligació legal establerta en el dret de la Unió o dels estats membres que s’apliqui al responsable del tractament.
• Quan les dades personals s’hagin obtingut amb relació a l’oferta de serveis de la societat de la informació segons disposa l’article 8.1 del RGPD.

d) Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades estan taxades per la norma i són:
• Quan l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar-ne l’exactitud.
• Quan el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti al seu lloc la limitació del seu ús.
• Quan el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat les necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
• Quan l’interessat s’hagi oposat al tractament exercitant el seu dret d’oposició d’acord amb allò que disposa l’article 21.1RGPD, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat.
e) Dret a la portabilitat de les dades: tindrà dret a rebre les dades personals que l’incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable a qui els hagi facilitat.

f) Dret a oposar-se al tractament: el dret de l’interessat a oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que dades personals que li concerneixin siguin objecte d’un tractament.

g) Dret a retirar el consentiment prestat: l’interessat té dret a retirar el consentiment per al processament de les seves dades personals en qualsevol moment.

Podeu exercitar els vostres drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament a les següents adreces:

– c/ Carreterra del Golf s/n, 08870 Sitges (Barcelona)
– E-mail: info@golfterramar.com
Per a l’efectiu exercici dels vostres drets, haureu d’acompanyar, juntament amb la vostra sol·licitud, una fotocòpia del document corresponent per acreditar la vostra identitat (NIF, DNI, etc.).

Finalment, us informem que teniu dret a acudir davant l’Agència Estatal de Protecció de Dades per presentar una reclamació, si considereu que s’ha vulnerat algun dels vostres drets. A través del següent enllaç, trobareu les dades de contacte de l’esmentada Agència:

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/contacteciudadano/index-ides-idphp.php

 1. Seguretat

CLUB DE GOLF TERRAMAR us informa que teniu implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les vostres dades de caràcter personal i evitar la vostra alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.

 1. Links

www.golfterramar.com pot incloure hipervincles a altres llocs que no són operats o controlats per CLUB DE GOLF TERRAMAR. Per això, CLUB DE GOLF TERRAMAR no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d’aquests llocs web o de les seves pràctiques de privadesa.

Si us plau, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens tingui en compte que les seves pràctiques de privadesa poden diferir de les nostres.

 1. Cookies

www.golfterramar.com utilitza cookies. Teniu l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al vostre programa navegador.

Per a més informació, podeu consultar la nostra Política de Cookies (enllaç).

 1. Modificació de la Política de Privadesa

CLUB DE GOLF TERRAMAR es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privadesa, d’acord amb el seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Us informarem sobre aquests canvis mitjançant la publicació de la Política de Privadesa modificada a la pròpia Pàgina, així com mitjançant el corresponent avís que s’ubicarà a la pàgina d’inici.

 1. Legislació aplicable i competència jurisdiccional

Totes les controvèrsies i/o reclamacions sorgides de la interpretació i/o execució de la present política de privadesa es regiran per la legislació espanyola i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Vilanova i la Geltrú.